Biuro Obsługi Klienta- +48 785 107 507 - Pn-Pt 8:00-16:00 - DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN (dla przesyłek do 30 kg)
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

Regulamin sklepu internetowego

cooltools.pl / ct24.pl

obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. CT POLSKA SP. Z O.O. - podmiot prowadzący sklep internetowy cooltools.pl - TYLKO SPRAWDZONE NARZĘDZIA.

 2. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z Jej (osoby) działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta Panel, uruchomiony na Jego rzecz przez Sklep po dokonaniu przez Klienta rejestracji;

 7. Przedsiębiorca, sprzedawca - spółka CT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Puławskiej 45b, 05-500 Piaseczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666091, NIP 1231342385, Regon 366708882.

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cooltools.pl - TYLKO SPRAWDZONE NARZĘDZIA;

 9. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.cooltools.pl oraz www.ct24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 10. Towar (rzecz) – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 11. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy CT POLSKA SP. Z O.O. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.cooltools.pl oraz http://www.ct24.pl;

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy cooltools.pl - TYLKO SPRAWDZONE NARZĘDZIA, działający pod adresem http://www.cooltools.pl oraz http://www.ct24.pl prowadzony jest przez spółkę CT POLSKA SP. Z O.O., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666091 (Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 155 000 zł, z siedzibą przy ul. Puławskiej 45b, 05-500 Piaseczno, NIP 1231342385, Regon 366708882.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;  
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego; 
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

  1. system operacyjny Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS; 
  2. przeglądarka internetowa: IE min. w wersji 7 lub Google Chrome min. w wersji 13 lub Mozilla Firefox min. w wersji 10 z włączoną obsługą Java Script;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CT POLSKA SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.cooltools.pl oraz http://www.ct24.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 


III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest bezpłatna rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na adres mailowy podany podczas rejestracji, potwierdzenie rejestracji przez Sklep internetowy.

 5. CT POLSKA SP. Z O.O. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  2. dopuścił się, za pośrednictwem Sklepu internetowego, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CT POLSKA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CT POLSKA SP. Z O.O.

 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CT POLSKA SP. Z O.O.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CT POLSKA SP. Z O.O.;

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.cooltools.pl lub http://www.ct24.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia;

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

  3. wybranej metody płatności;

  4. wybranego sposobu dostawy;

  5. czasu dostawy.

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CT POLSKA SP. Z O.O. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną  "cooltools.pl - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 9. W przypadku zamówień składanych telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie www.cooltools.pl oraz www.ct24.pl, Klient podaje Obsłudze Sklepu nazwę, kod i ilość Towaru, który chce zamówić spośród Towaru oferowanego na stronie internetowej Sklepu. Klient określa także preferowaną formę płatności, dostawy oraz podaje dane osobowe i adres e-mail niezbędne do realizacji Zamówienia. Obsługa Sklepu każdorazowo informuje Klienta o jednostkowej i łącznej cenie Towaru, wszelkich kosztach związanych z Zamówieniem, w tym kosztach dostawy, możliwych formach płatności oraz o spodziewanym terminie realizacji Zamówienia. 

 10. Po telefonicznym złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na Trwałym nośniku wiadomość (e-mail) zawierającą potwierdzenie wszelkich istotnych elementów Zamówienia, informacje o Towarze, gwarancji producenta, warunki Regulaminu Sklepu internetowego, pouczenie o konieczności zapłaty za Towary, o prawie Konsumenta do odstąpienia  od umowy oraz dane identyfikacyjne i kontaktowe CT POLSKA SP. Z O.O.

 11. Po otrzymaniu potwierdzenia warunków Zamówienia, o którym mowa w pkt.10, Klient przesyła do Sklepu na Trwałym nośniku, np. za pomocą poczty e-mailowej, wyraźną akceptację warunków umowy sprzedaży.

 12. Klient składający zamówienie za pomocą poczty elektronicznej przesyła na adres e-mail, podany na stronie Sklepu internetowego, nazwę, kod i ilość Towaru, który planuje zakupić spośród Towaru oferowanego na www.cooltools.pl / www.ct24.pl. 

 13. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta drogą elektroniczną, Sklep przesyła Klientowi mailem zwrotnym zatytułowanym "cooltools.pl - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr..." wszelkie istotne warunki Zamówienia, w tym szczególnie informację o konieczności zapłacenia za zamawiane Towary, cenę jednostkową i łączną zamawianych produktów, poszczególne koszty związane z Zamówieniem (w tym koszty dostawy) oraz informację o terminie realizacji Zamówienia. Wiadomość zawiera także informacje o gwarancji producenta, której podlega kupowany Towar, prawie Konsumenta do odstąpienia  od umowy, warunki Regulaminu Sklepu oraz dane identyfikacyjne CT POLSKA SP. Z O.O. Po otrzymaniu niniejszej wiadomości Klient, w celu zawarcia umowy sprzedaży, przesyła do Sklepu na Trwałym nośniku akceptację warunków umowy sprzedaży. Tym samym następuje złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym.

 14. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 15. Po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia od Klienta Sklep przesyła Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 16. Przyjecie Zamówienia do realizacji oznacza przyjęcie oferty Klienta przez Sklep.

 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 


V. Dostawa

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Sklep zobowiązany jest do dostarczania Towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do Klienta bez wad.

 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską GLS w ciągu 1-2 dni roboczych licząc od momentu przekazania paczki przez Sklep przewoźnikowi. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru. 

 4. Koszty dostawy kurierskiej GLS wynoszą: 10 zł przy przedpłacie (waga paczki  - do 30 kg), 19 zł przy przesyłce za pobraniem (waga paczki - do 30 kg). Koszt paczki o wadze przekraczającej 30 kg ustalany jest indywidualnie z Klientem. Odbiór osobisty jest bezpłatny. Dodatkowo koszty dostawy dostępne są w opisie produktu oraz każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 5. Termin wysyłki Towaru znajdującego się na stanie Sklepu wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc:

  1. od dnia potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta do momentu przekazania paczki przez Sklep przewoźnikowi realizującemu dostawę za pobraniem;

  2. od dnia zaksięgowania należności na koncie CT POLSKA SP. Z O.O. do chwili przekazania paczki przez Sklep przewoźnikowi realizującemu dostawę w przypadku przedpłaty;

 6. W przypadku zamówienia Towarów o różnym czasie realizacji, paczka wysyłana jest z chwilą skompletowania całego zamówienia. 

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT / paragonu fiskalnego.

 8. Aktualne promocje obniżające regulaminowe koszty dostawy dostępne są zawsze dla Klienta podczas składania Zamówienia oraz w stopce strony www.cooltools.pl w zakładce "INFORMACJE / Koszty wysyłki".

 


VI. Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. przelewem (bankowym, elektronicznym, pocztowym) na numer konta bankowego prowadzonego w ING Banku Śląskim - 95 1050 1025 1000 0090 8017 4296; wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie CT POLSKA SP. Z O.O.; cena za dokonanie płatności przelewem zgodna z cennikiem usługodawcy;

  2. poprzez system IAI Pay obsługujący przelewy bankowe; operatorem przelewów bankowych jest IAI S.A., Al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, NIP PL-8522470967, Regon: 320147706, Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000325245; wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu należności na koncie CT POLSKA SP. Z O.O.; koszt płatności wynosi 0% od wartości wpłaty;

  3. poprzez płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000005459; wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu należności na koncie CT POLSKA SP. z o.o.; koszt płatności wynosi 0% od wartości wpłaty;
  4. przy odbiorze osobistym; koszt płatności 0 zł;

  5. za pobraniem - wysyłka następuje po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta, należność uiszczana kurierowi GLS; koszt płatności za pobraniem wliczony jest w cenę przesyłki pobraniowej, tj. łącznie 19 zł;

 3. Czas, w jakim Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, wynosi 7 dni.
 4. Po upływie pierwszego terminu płatności i nie uregulowaniu częściowym lub w całości zobowiązania przez Klienta, CT POLSKA SP. Z O.O. wyznacza Klientowi drugi termin płatności, o czym informuje Go drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 5. Niedotrzymanie drugiego terminu płatności przez Klienta skutkuje odstąpieniem od umowy sprzedaży przez CT POLSKA SP. Z O.O. zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Sklep przekazane zostaje Klientowi pocztą elektroniczną lub pisemnie.

 

VII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Aby skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy - CT POLSKA SP. Z O.O., ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno, tel. 668 555 992, kontakt@cooltools.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem, pocztą (na adres CT POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno, tel. 668 555 992) lub drogą elektroniczną.

 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na załączonym formularzu (pobierz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy) lub wygodnie poprzez stronę sklepu internetowego www.cooltools.pl - po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta w Panelu Klienta wybieramy zakładkę Zwrot i postępujemy wg instrukcji wyświetlanych na ekranie. Po zakończeniu procesu zwrotu w Panelu Klienta niezwłocznie otrzymają Państwo, na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną), potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

 6. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kosztów zakupu Towaru do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres CT POLSKA Sp. z o.o. ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno, tel. 668 555 992.

 11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do Towaru należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia (jeśli Konsument nie wysłał go wcześniej).

 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru

 13. W przypadku umowy zawieranej na odległość i gdy Towar, ze względu na swój charakter, nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą (np. wózki narzędziowe z wyposażeniem) wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu szacowana jest maksymalnie na kwotę około 450 PLN.

 14. W przypadku umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa i gdy Towar, ze względu na swój charakter, nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą (np. wózki narzędziowe z wyposażeniem) a dostarczono go do miejsca zamieszkania Konsumenta w chwili zawarcia umowy, odbioru Towaru dokonamy na koszt Przedsiębiorcy.

 15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności w przypadku odstąpienia od umowy zakupu klucza dynamometrycznego, który nosiłby ślady użycia przez Konsumenta, pobierana jest opłata w wysokości 120 zł netto za ponową kalibrację klucza.

 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu Jego indywidualnych potrzeb;

  2. zawartych w drodze aukcji publicznej;

  3. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

VIII. Gwarancja

 

 1. Towary oferowane przez Sklep objęte są gwarancją producenta lub głównego dystrybutora. 
 2. Rodzaj i warunki gwarancji zamieszczone są na stronie Sklepu internetowego www.cooltools.pl w zakładce GWARANCJE lub w opisie produktu w zakładce GWARANCJA. 

 

 

IX. Rękojmia

 

 1. CT POLSKA SP. Z O.O. zapewnia dostarczenie Towaru pozbawionego wad prawnych i fizycznych.

 2. CT POLSKA SP. Z O.O. jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady; jeśli Kupujący jest Konsumentem zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep; przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady; Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego; Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów; koszt naprawy /wymiany ponosi Sklep; jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 4. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi. 

 5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt.4

 6. W terminach określonych pkt. 5 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

 7. W celu wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do CT POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno, tel. 668 555 992. Koszt dostarczenia rzeczy do CT POLSKA SP. Z O.O. ponosi Sklep.

 

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@cooltools.pl lub listownie do CT POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 45b, 05-500 PiasecznoNa prośbę Klienta Obsługa Klienta udostępnia gotowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego wysyłając go na wskazany przez Klienta adres e-mail. Istnieje także dogodna dla Klienta możliwość złożenia reklamacji poprzez stronę internetową www.cooltools.pl po zalogowaniu na Koncie Klienta i wybraniu w Panelu Klienta zakładki Reklamacje.

 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient winien dostarczyć reklamowany Towar (w przypadku zestawów narzędziowych wieloelementowych tylko reklamowany element) pod adres wskazany w pkt. 1.

 3. CT POLSKA SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia w prawidłowej postaci, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 4. W przypadku Klienta będącego Konsumentem CT POLSKA SP. Z O.O. pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w tym koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sklepu i ponownego odesłania go do Konsumenta.

 5. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do CT POLSKA SP. Z O.O.

 6. CT POLSKA SP. Z O.O. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 7. Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: reklamacje@cooltools.pl

 


XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. CT POLSKA SP. Z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CT POLSKA SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CT POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno, tel. 668 55 992, mailowo pod adres reklamacje@cooltools.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. CT POLSKA SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 


XII. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. 

 2. Klient może dążyć do rozstrzygania reklamacji i dochodzić swoich roszczeń korzystając z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (np. mediacji, sądów polubownych). Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych form rozwiązywania sporów znajdują się na stronie http://www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. CT POLSKA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

cooltools.pl - TYLKO SPRAWDZONE NARZĘDZIA

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixel