Biuro Obsługi Klienta- +48 785 107 507 - Pn-Pt 8:00-14:00 - DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN (dla przesyłek do 30 kg)

12-miesięczna gwarancja S-A-M na BEAD BAZOOKA

Warunki 12-miesięcznej gwarancji na BEAD BAZOOKA:

 

A.WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI:

1. Sprzedawca, S-A-M Sp. z o.o., 44-285 Rzuchów, ul. Rybnicka 77a, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje najwyższą jakość urządzenia objętego niniejszą gwarancją odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiącew urządzeniu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży. Gwarancja może ulec przedłużeniu jeżeli postanowiono tak w szczególnych warunkach umowy sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w siedzibie Gwaranta bądź u jego autoryzowanego Dystrybutora na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do siedziby Gwaranta, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub podzespół/część podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe, okres postojów producenta, itp. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji Gwaranta.

5. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone bądź udostępnione wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową oraz kartą gwarancyjną.

6. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Gwaranta. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. (*)

7. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do Gwaranta ponosi Gwarant. Warunki i sposób dostarczenia urządzenia, w szczególności urządzeń o znacznych gabarytach, do serwisu ustala Gwarant z poszanowaniem zasady poniesienia uzasadnionych kosztów dostarczenia urządzenia do naprawy gwarancyjnej. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Gwarant ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (*)

8. Niniejszy dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego urządzenia i pieczęć sprzedawcy.

9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz.1176).


B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:

Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

● stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniemi instrukcją obsługi,

● dostarczenia urządzenia bez osprzętu standardowego, bez czytelnej tabliczki znamionowej,

● stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiącaw urządzeniu,

● wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, niewypełnione zlecenie usług gwarancyjnych, brak dowodu zakupu.

 

C. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE:

1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji urządzenia: łożyska, filtry, pasy napędowe, osprzęt, wkładki, nakładki, osłony, odbojniki, ślizgi, żarówki, akumulatory, itp.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeńmechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych lub spowodowane zanieczyszczeniami powietrza zasilającego.

4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniemurządzenia.

5. Uszkodzenia powstałe w wyniku: pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniemnapraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

6. Uszkodzenia związane z brakiemzalecanych czynności konserwacyjnych - patrz instrukcja obsługi.


* Nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

 

 

11.2013

pixel