Biuro Obsługi Klienta- +48 785 107 507 - Pn-Pt 8:00-14:00 - DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN (dla przesyłek do 30 kg)

24-miesięczna gwarancja Master Air Tool

O firmie Master Air Tool oraz lista produktów Master w ofercie cooltools.pl

 

Warunki gwarancji na narzędzia pneumatyczne MASTER AIR TOOL

 

 1. Sprzedawca, S-A-M Sp. z. o.o. zwany dalej Gwarantem gwarantuje, iż w okresie 24 miesięcy od daty zakupu dla kluczy udarowych pneumatycznych oraz 12 m-cy dla pozostałych produktów, urządzenie będzie wolne od wad produkcyjnych i materiałowych, pod warunkiem stosowania się Użytkownika do warunków eksploatacji urządzenia, ujętych w instrukcji obsługi i parametrach użytkowych urządzenia, określonych przez Producenta.
 2. Okres gwarancji na czas wykonywania naprawy gwarancyjnej ulega zawieszeniu.
 3. Okres gwarancji na naprawioną lub wymienioną część lub podzespół biegnie na nowo od dnia oddania urządzenia do użytku po naprawie gwarancyjnej. Okres gwarancyjny wymienianych elementów trwa do końca okresu gwarancyjnego dla całego produktu, lecz nie krócej niż 90 dni.
 4. Gwarant zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni, o ile naprawa nie wymaga dodatkowej ekspertyzy rzeczoznawcy lub część lub podzespół podlegający wymianie nie musi być sprowadzony od Producenta, oraz o ile nie wystąpią okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiającej spełnienie świadczenia w oznaczonym czasie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
 5. Uprawnienia wynikające z gwarancji realizowane będą po przedstawieniu przez Użytkownika :
  1. oryginalnej, prawidłowo i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
  2. urządzenia z widocznym numerem fabrycznym, urządzenia z nieczytelnym numerem fabrycznym nie podlegają naprawie gwarancyjnej;
  3. dowód zakupu.
 6. Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży na terenie RP.
 7. W czasie okresu gwarancyjnego urządzenie zostanie naprawione lub wymienione na nowe, przy czym Gwarant zadecyduje o sposobie postępowania. Sposób naprawy gwarancyjnej określa Gwarant.
 8. W razie ujawnienia się wady, użytkownik winien niezwłocznie pisemnie / faxem zgłosić wadę Gwarantowi lub autoryzowanemu dystrybutorowi Gwaranta pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji, oraz złożyć zlecenie naprawy wg wzoru Gwaranta będącego załącznikiem do niniejszej Gwarancji.
 9. Warunki i sposób dostarczenia urządzenia, w szczególności urządzeń o znacznych gabarytach, do serwisu ustala Gwarant z poszanowaniem zasady poniesienia uzasadnionych kosztów dostarczenia urządzenia do naprawy gwarancyjnej, jednakże z wyłączeniem przypadków, których niniejsza gwarancja nie obejmuje. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant zwróci konieczne koszty dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta.
 10. 10. W przypadku nie uznania naprawy jako gwarancyjnej użytkownik zostaje obciążony kwotą za ekspertyzę, a w momencie rezygnacji z naprawy otrzymuje narzędzie w stanie rozłożonym zaś odesłanie narzędzia odbywa się na koszt odbiorcy.
 11.  Gwarancja nie obejmuje:
  1. szkód fizycznych i psychicznych wywołanych przez niewłaściwe użycie, nieautoryzowane modyfikacje, warunki magazynowania, oświetlenie lub katastrofy naturalne;
  2. akcesoriów, wewnętrznych części narzędzia i części podlegających normalnemu zużyciu oraz wymogom wymiany, zawierających ale nie ograniczonych do sprężyn, spustów, regulatorów powietrza, pierścieni zabezpieczających, łożysk kulowych, wierteł, brzeszczotów, tarcz do szlifowania, baterii i żarówek;
  3. wykonania czynności wynikających z prawidłowej obsługi urządzenia, do których Użytkownik jest zobowiązany na podstawie instrukcji obsług w ramach eksploatacji urządzenia np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja;
  4. wymiany elementów określonych jako materiały eksploatacyjne, które ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności zależny od intensywności eksploatacji, np. łożyska, wkłady grzechotek, łopatki wirnika, czopy, pierścienie zabezpieczające przed wypadaniem kluczy itp.;
  5. uszkodzeń wynikających z montażu nieoryginalnych części zamiennych i części eksploatacyjnych innych niż zalecanych przez producenta, np. filtrów, regulatorów ciśnienia, naolejaczy itp.;
  6. mechanicznych uszkodzeń urządzenia lub jego części;
  7. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia o ile nie różnią się one +/- 10% od podanych przez producenta;
  8. uszkodzeń lub wad wynikających z niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania, przechowywania, konserwacji;
  9. niewłaściwej (niezgodnej z instrukcją) instalacji urządzenia;
  10. skutków samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  11. skutków użytkowania w pomieszczeniach nie spełniających wymogów ustalonych w zaleceniach producenta dla prawidłowej eksploatacji urządzenia;
  12. skutków stosowania zasilania o niewłaściwym ciśnieniu lub parametrach, braku dozownika oleju, regulatora ciśnienia i filtra powietrza i innych o ile są one wymagane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dla prawidłowej eksploatacji urządzenia;
  13. uszkodzeń powstałych pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne;
  14. przeglądów technicznych urządzeń.
 12. Utrata gwarancji następuje zawsze w przypadku:
  1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
  2. niewłaściwej eksploatacji,
  3. przeciążenia narzędzia,
  4. pracy bez środków smarujących,
  5. używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem,
  6. demontażu i naprawy sprzętu przez osoby nieupoważnione.
 13. W przypadkach określonych w pkt.10, kosztem dostarczenia lub doręczenia urządzenia do naprawy obciążony zostaje Użytkownik urządzenia.
 14. W przypadkach określonych w pkt.10 naprawa urządzenia wykonywana jest odpłatnie na pisemne zlecenie Użytkownika.
 15. Po upływie okresu gwarancji koszty dostawy urządzenia do serwisu gwaranta ponosi Użytkownik.
 16. Faktura zakupu z datą sprzedaży jest dowodem akceptacji ww. warunków gwarancji.
 17. Jeżeli użytkownik, po właściwym poinformowaniu przez Gwaranta o gotowości urządzenia do odbioru, nie dokona odbioru w terminie do 3 miesięcy, Gwarant jest uprawniony do obciążenia Użytkownika kosztami magazynowania urządzenia.
 18. W przypadkach nieopisanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. z późn. zmianami, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 19. W razie sporu właściwym do rozpoznania będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

OKREŚLONE WCZEŚNIEJ WARUNKI STANOWIĄ CAŁOŚĆ GWARANCJI I MAJĄ ZNACZENIE NADRZĘDNE NAD WSZELKIMI INNYMI GWARANCJAMI I POSTANOWIENIAMI USTNYMI LUB PISEMNYMI. 

CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA W RAMACH NINIEJSZEJ LUB DOWOLNEJ INNEJ GWARANCJI JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ OGRANICZA SIĘ DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU PIENIĘDZY. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT PIENIĘDZY SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI SPOSOBAMI ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA NARUSZENIE GWARANCJI LUB W RAMACH DOWOLNEJ INNEJ TEORII PRAWNEJ. W MOŻLIWIE PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM GWARANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KUPUJĄCYM ANI UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM  ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ ZYSKU LUB DOWOLNE INNE SZKODY WYPADKOWE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA, NAWET JEŚLI GWARANT ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU NIEZALEŻNIE OD OBECNEJ CENY KATALOGOWEJ URZĄDZENIA. PODOBNIE W PRZYPADKU, GDY URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE U AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA GWARANTA I JEGO CENA NIE PRZEKROCZYŁA CENY GWARANTA Z WYŁĄCZENIEM KOSZTÓW WYSYŁKI I OPŁAT MANIPULACYJNYCH.

NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE UMOŻLIWIAJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZKÓD UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W KAŻDYM PRZYPADKU.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE WŁAŚCICIELOWI OKREŚLONE UPRAWNIENIA. W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU PRAWNEGO WŁAŚCICIELOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE UPRAWNIENIA.

W PRZYPADKU OBYWATELI KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, JEŚLI TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRZEZ OSOBĘ PRYWATNĄ, A NIE W RAMACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA WPŁYWU NA PRAWA USTAWOWE UŻYTKOWNIKA JAKO KLIENTA. NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE NIE MA NA CELU OGRANICZANIA LUB WYKLUCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA POWSTAŁE W WYNIKU JEJ ZANIEDBAŃ LUB CELOWEJ DEZINFORMACJI. 

 

pixel